Spracovanie osobných údajov

 

  1. Osobné údaje o zákazníkoch spracúva spoločnosť Monika Tureková, MONFIT štúdio pohybu a jogy, IČO 52 686 132, so sídlom Mariánske námestie 193/12, 010 01 Žilina (ďalej len „Správca“) podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Za účelom evidencie rezervácií a prípadnej komunikácie ohľadom zmeny rezervácií sú spracúvané tieto osobné údaje: meno a priezvisko, telefón, e-mail.
  3. Tieto údaje budú Správcom spracovávané a uchovávané počas trvania účelu spracovania.
  4. Osobné údaje uvedené v bode 2 bude spracovávať Správca prostredníctvom svojich k tomu poverených zamestnancov a spracovateľ VašeWebovky s.r.o., IČO 22773681 (prevádzkovateľ rezervačného systému iSport).
  5. Správca nemá úmysel poskytovať osobné údaje nikomu ďalšiemu ani do tretích krajín.
  6. Zákazník má právo získať od Správcu osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Ďalej má právo prístupu k svojim osobným údajom spracovávaných Správcom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, a právo namietať proti spracovaniu.