Všeobecné obchodné podmienky MonFit štúdio pohybu a jogy

účinnosť od 01.10.2019.

 

Monika Tureková – MonFit štúdio pohybu a jogy (ďalej len „Štúdio“)

Mariánske námestie 193/12, 010 01 Žilina

IČO: 52 686 132

DIČ: 1081587386

Nie je platcom DPH.

Bankové spojenie: SLSP
IBAN: SK30 0900 0000 0051 6342 4214
BIC/SWIFT: GIBASKBX

web: www.MonFit.sk

email: 

je prevádzkovateľom živnosti, ktorej predmetom podnikania je

  • Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  • Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú okrem iného dostupné na viditeľnom mieste v Štúdiu a na Web stránke: www.monfit.sk.

1.Vymedzenie pojmov

Pre účely týchto VOP sa pod nasledujúcimi pojmami rozumie:
Poskytovateľ / Prevádzkovateľ – Monika Tureková – MonFit štúdio pohybu a jogy (ďalej len „Štúdio“), Maránske námestie 193/12, 010 01 Žilina, IČO: 52 686 132, DIČ: 1081587386
Štúdio – zariadenie prevádzkované Prevádzkovateľom pod názvom MonFit nachádzajúce sa na adrese Mariánske námestie 193/12, 010 01 Žilina na prvom poschodí nad kaviarňou MonCafe
Klient –  fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá zaplatila vstup do Štúdia a je oprávnená využívať Štúdio. Za Klienta sa považuje aj osoba mladšia ako 18 rokov, ktorej vstup do Štúdia je povolený iba pod dohľadom rodiča alebo alebo osoby staršej ako 18 rokov, inak je vstup do Štúdia takejto osobe zakázaný
Inštruktor –  zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená Prevádzkovateľom na dohľad nad využívaním Služieb zo strany Klienta a nad riadnou prevádzkou Štúdia, zodpovedná za správne precvičovanie počas skupinových, alebo individuálnych cvičení, zodpovedná za majetok a vybavenie štúdia
Služby – služby poskytované Prevádzkovateľom v Štúdiu, najmä nie však výlučne prevádzkovanie športových zariadení za účelom ich využitia na skupinové cvičenia, iná činnosť bezprostredne súvisiaca s aktivitami Klienta v Štúdiu
Doplnkové služby – služby, na ktoré Prevádzkovateľ poskytuje priestory Štúdia. Jedná sa najmä, nie však výlučne, o služby poskytované v súvislosti s osobným a skupinovým cvičením, odborné výživové poradenstvo, vypracovanie individuálneho tréningového programu a iné. Cena Doplnkových služieb je stanovená vzájomnou dohodou Klienta a Prevádzkovateľa

Cenník – aktuálny prehľad cien Služieb a Doplnkových služieb. Cenník je k nahliadnutiu v Štúdiu a na Web stránke Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien a položiek uvedených v Cenníku;

Otváracie hodiny – čas, počas ktorého je možné využívať Služby a Doplnkové služby. Otváracie hodiny sú uvedené na Web stránke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Otváracích hodín. Zmena Otváracích hodín bude Klientom vopred oznámená na Web stránke;

Prevádzkový poriadok – súhrn práv a povinností Klienta a Prevádzkovateľa v Štúdiu vypracovaný Prevádzkovateľom, ktorý okrem iného stanovuje bližšie podmienky prevádzkovania a využívania Štúdia a s ktorým je Klient prostredníctvom Inštruktora oboznámený pri prvom vstupe do Štúdia. Klient svojim vstupom do Štúdia potvrdzuje, že sa v celom rozsahu oboznámil so všetkými ustanoveniami Prevádzkového poriadku a že je s nimi uzrozumený. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v Štúdiu a na Web stránke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny Prevádzkového poriadku. O zmene Prevádzkového poriadku bude Prevádzkovateľ informovať Klientov oznámením zverejneným v Štúdiu ako aj na Web stránke;

Kredit – peňažné prostriedky, ktoré sú Klientovi po ich zaplatení Prevádzkovateľovi pripísané na jeho konto, a s ktorými hradí cenu Služby; podľa výšky dobitého Kreditu

Web stránka – internetová stránka www.monfit.sk, na ktorej je možné nájsť aktuálne informácie o Štúdiu, o Službách, Cenník, Prevádzkový poriadok, Otváracie hodiny, VOP a pod.; a cez ktorú sa môže Klient prihlasovať na jednotlivé cvičenia.

Vstupné – cena jednorazového vstupu Klienta do Štúdia, ktoré Klient uhrádza v hotovosti alebo mu je táto hodnota odpočítaná z Kreditu, pri každom vstupe do Štúdia

2. Predmet poskytovania služieb

Poskytovateľ poskytuje svojim Klientom nasledovné služby:

  • organizácia individuálnych a skupinových cvičení
  • poradenstvo a služby v oblasti zdravého životného štýlu, športu a pohybu
  • online rezervácia miesta pre klienta na vybranej lekcii alebo inej službe
  • sprostredkovanie služieb v oblasti športu, pohybu a jogy a starostlivosti o telo v MonFit (ďalej len „Štúdio“)
  • kúpa kreditov na poskytované služby v rozsahu, termíne a mieste určenom Poskytovateľom

(ďalej len „Služby“)

3. Všeobecné podmienky prevádzky Štúdia a podmienky vstupu do Štúdia

3.1.Štúdio je dispozične členené nasledovne: chodba s priestorom a lavičkou na prezutie, vstupný priestor s miestom určeným na odloženie topánok, miestnosť určená na cvičenie, šatňa, sociálne zariadenia a sprcha.

3.2.Klient je oprávnený do Štúdia vstupovať v čase Otváracích hodín po uhradení Vstupného, resp. odpočítaní vstupného z Kreditu. Vstupné je Klient povinný uhradiť aj v prípade využitia Doplnkových služieb .

3.3.Trvanie Vstupu do Štúdia je obmedzené, závisí od druhu Služby alebo Doplnkovej Služby a od rozvrhu v daný deň.

3.4.Otváracie hodiny sú uvedené na Web stránke. Klient ani akákoľvek iná osoba nie je oprávnená zdržiavať sa v Štúdiu mimo Otváracích hodín. V prípade, ak sa bude Klient a/alebo iná osoba zdržiavať v Štúdiu mimo otváracích hodín, je Prevádzkovateľ, resp. Inštruktor alebo iná osoba poverená Prevádzkovateľom oprávnený/-á požiadať Klienta a/alebo inú osobu o opustenie priestorov Štúdia, v prípade ak sa aj napriek predchádzajúcej výzve Prevádzkovateľa, resp. resp. Inštruktora alebo inej osoby poverenej Prevádzkovateľom bude Klient a/alebo iná osoba nachádzať v Štúdiu, Prevádzkovateľ, resp. Inštruktor alebo iná osoba poverená Prevádzkovateľom je oprávnený/-á vyviesť Klienta a/alebo inú osobu z priestorov Štúdia aj proti jeho/jej vôli.

3.5.Zákaz vstupu do priestorov Štúdia platí najmä nie však výlučne:

a) osobám pod vplyvom alkoholu a/alebo omamných a psychotropných látok,

b) zvieratám,

c) osobám trpiacim prenosnými a/alebo infekčnými chorobami, s otvorenými poraneniami a/alebo osobám trpiacim akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných Klientov;

d) v špinavom a/alebo v inak znečistenom oblečení.
Klient vstupom do Štúdia potvrdzuje, že nespĺňa žiadnu v tomto bode VOP uvedenú skutočnosť, ktoré vylučujú vstup do Štúdia.

3.6.V Štúdiu je zakázané najmä nie však výlučne:

a) fajčiť a požívať alkoholické nápoje,

b) vnášať a používať akékoľvek zdraviu škodlivé a/alebo zdraviu ohrozujúce predmety,

c) vyhotovovať obrazové a/lebo zvukové záznamy o Klientoch a o iných osobách nachádzajúcich sa v Štúdiu; vyhotovovanie obrazových a/alebo zvykových záznamov na komerčné účely a/alebo pre tlač je možné len s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa,

d) obťažovať Klientov a ostatné osoby, nachádzajúce sa v Štúdiu hlukom a/alebo akokoľvek iným rušivým správaním,

e) neoprávnene zasahovať do cvičebných nástrojov, športových zariadení a ostatného vybavenia Štúdia.

3.7.Služby, Doplnkové služby využíva Klient podľa svojich potrieb a na svoju zodpovednosť. V prípade, ak Klient nemá vedomosť o spôsobe správneho použitia cvičebných nástrojov, športových zariadení a ostatného vybavenia Štúdia určeného na vykonávanie športových aktivít, je Klient povinný sa pred ich použitím informovať o spôsobe ich správneho používania u Inštruktora, ktorý sa v danom čase nachádza v Štúdiu.

3.8.Klient, ktorý má záujem o Doplnkové služby, môže požiadať Inštruktora alebo Prevádzkovateľa o bližšie informácie.

4. Kredit

4.1.Platnosť Kreditu je 180 dní, zaplatený Kredit sa však Klientovi nevracia, Klient ho má možnosť ho využiť iba na Služby alebo Doplnkové služby.

4.2.Klient je povinný sa pri každom vstupe do Štúdia preukázať platnou Klubovou kartou, inak je Prevádzkovateľ, resp. Cvičiteľ oprávnený/á zamedziť Klientovi vstup do Štúdia, a to až do momentu, kým Klient neuhradí Jednorazové vstupné, resp. dostatočne nepreukáže, že je držiteľom platnej Klubovej karty a že Klubová karta je nabitá dostatočným Kreditom na využívanie Služieb.

4.3.Strata Klubovej karty sa bude riešiť individuálnym spôsobom.

4.4. Aktuálne ceny Vstupného sú uvedené v Cenníku.

4.5.Kredit na Klubovej karte je možné použiť na úhradu ceny Služieb a Doplnkových Služieb.

4.6.V prípade reklamácie zostatku Kreditu na Konte je Klient povinný predložiť doklady potvrdzujúce výšku Kreditu na Konte.

5.Skrinky, priestor šatne Štúdia

5.1.Klient je oprávnený do Štúdia nosiť len veci určené na vykonávanie športových aktivít, na ktorých výkon je Štúdio určené. V prípade porušenia tejto povinnosti, Klient v celom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá mu porušením tejto jeho povinnosti vznikla.

5.2.K úschove vecí Klientov slúžia skrinky v šatniach, ktoré sú vybavené zámkami. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na Klientom vnesených a/alebo odložených veciach. Klientom sa odporúča nenosiť šperky, peniaze, cennosti do štúdia. Prevádzkovateľ v prípade straty nenesie zodpovednosť

5.3.Klient pri vstupe do šatne si vyberie jednu z neobsadených skriniek, do ktorej si odloží všetky svoje osobné veci, skrinku zamkne a kľúč si zoberie na cvičenie so sebou. Klient je pred odchodom zo Štúdia povinný vyprázdniť skrinku, nechať ju odomknutú a kľúč nechať v zámku skrinky.

5.4.Klient v celom rozsahu zodpovedá za kľúč od svojej skrinky v šatni Štúdia, v ktorej má zamknuté svoje osobné veci, a to počas celej doby trvania jeho vstupu v Štúdiu. Za stratu či poškodenie kľúča od skrinky v šatni Štúdia je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať náhradu nákladov, ktoré Prevádzkovateľovi v tejto súvislosti vznikli.

6.Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

6.1.Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade hrozby prekročenia kapacity Štúdia a s tým spojeného ohrozenia bezpečnosti Klientov nepovoliť vstup Klienta do Štúdia a Klient je povinný toto obmedzenie vstupu do Štúdia rešpektovať. Klientovi za obmedzenie podľa tohto bodu VOP vzniká nárok na vrátenie ceny už uhradených Služieb za dané cvičenie.

6.2.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch prerušiť alebo obmedziť prevádzku Štúdia, a to najmä nie však výlučne v prípadoch opráv a údržby, ktoré sa vykonávajú na riadne zabezpečenie a riadny chod prevádzky Štúdia, rovnako aj v prípade zásahu vyššej moci (napr. havária, odstávka elektrickej energie a/alebo vody, vykradnutie Štúdia a pod.). Klient je povinný rešpektovať obmedzenia prevádzky Štúdia, resp. prerušenia prevádzky Štúdia zo strany Prevádzkovateľa, avšak Prevádzkovateľ je povinný v prípade potreby vykonať obmedzenia len v nevyhnutnej miere tak, aby bol Klient pri využívaní Služieb, Doplnkových služieb v Štúdiu čo možno najmenej obmedzený. Klientovi za obmedzenie, resp. prerušenie prevádzky Štúdia podľa tohto bodu VOP nevzniká nárok na kompenzáciu, ani na vrátenie ceny už uhradených Služieb.

6.3.Pri akomkoľvek porušení týchto VOP a/alebo Prevádzkového poriadku a/alebo pokynov Prevádzkovateľa/ Inštruktora zo strany Klienta, má Prevádzkovateľ, resp. Inštruktor, právo Klienta upozorniť na toto porušovanie a vyzvať Klienta, aby opustil priestory Štúdia. V prípade opätovného, resp. viacnásobného porušenia týchto VOP a/alebo Prevádzkového poriadku a/alebo pokynov Prevádzkovateľa/ Cvičiteľa zo strany Klienta je Prevádzkovateľ oprávnený zamedziť Klientovi možnosť dobitia Kreditu, resp. je oprávnený Klientovi zrušiť Klubovú kartu bez možnosti vrátenia zvyšného Kreditu.

7.Práva a povinnosti Klienta

7.1. Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa, Inštruktora, Prevádzkovým poriadkom a VOP počas celej doby návštevy Štúdia.

7.2. Klient sa na cvičení a činnostiach v Štúdiu zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo s ohľadom na svoj zdravotný stav a telesné schopnosti. Pred každým cvičením je Klient povinný zvážiť svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobiť druh, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.

7.3. Klient je povinný počas trvania jeho vstupu v Štúdiu najmä nie však výlučne:

a) dodržiavať pokyny Prevádzkovateľa, Inštruktora;

b) používať vhodný odev určený na športovanie, rovnako aj čistú a vhodnú športovú obuv s neotieravou podrážkou;

c) používať pri cvičení uterák;

d) v priestoroch Štúdia dodržiavať čistotu a hygienu;

e) nerušiť svojím správaním ostatných Klientov Štúdia a ani ich žiadnym iným spôsobom neobmedzovať pri využívaní Služieb v Štúdiu;

f) šetrne zaobchádzať s cvičebnými náradiami, športovými prístrojmi a ostatným vybavením Štúdia, nepoškodzovať priestory Štúdia a ani majetok Prevádzkovateľa a ostatných Klientov;

g) po ukončení športovej činnosti v Štúdiu uložiť použité cvičebné náradia, športové prístroje a iné pomôcky na miesto im určené, športové prístroje nastaviť do východiskovej polohy, a zároveň tieto aj riadne očistiť prípravkami na to určenými, ktoré sa nachádzajú v Štúdiu;

h) bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o svojom náhlom zhoršení zdravotného stavu, resp. prípadných zdravotných ťažkostiach;

i) bezodkladne informovať Prevádzkovateľa v prípade akýchkoľvek zistení Klienta o porušovaní VOP a/alebo Prevádzkového poriadku a/alebo pokynov Prevádzkovateľa/ Inštruktora.

7.4. Cvičebné náradia, športové prístroje, pomôcky a ostatné vybavenie Štúdia je Klient povinný používať riadne a spôsobom na to určeným a zároveň je Klient pri tom povinný správať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, k ohrozeniu zdravia vlastného alebo zdravia iných Klientov. Za poranenia, poškodenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou a neodbornosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním Prevádzkového poriadku a/alebo VOP a/alebo pokynov Inštruktora, zodpovedá v celom rozsahu Klient. Na každú lekciu je potrebné rezervovať si miesto, keďže kapacita účastníkov je obmedzená.

8 Registrácia a prihlasovanie na hodiny cvičenia

Rezerváciu na hodiny cvičenia je možné vytvoriť nasledovným spôsobom:

8.1.            Zaregistrovať sa online a vytvoriť si rezerváciu v rezervačnom systéme na stránke monfit.isportsystem.sk. Dobiť Kredit je možné osobne na mieste, cez portal GoPay alebo bankovým prevodom na základe inštrukcií.

8.2 Registrácia je bezplatná

9. Platobné podmienky

9.1    Poplatky za jednotlivé tréningy sú uvedené v rozvrhu, v mene EUR.

9.2     Po pripísaní kreditnej čiastky na účet Poskytovateľa, Poskytovateľ identifikuje prijaté platby a podľa mena / variabilného symbolu, pridelí kredity jednotlivým registrovaným Klientom. Klienti následne používajú kredit podľa ľubovôle na využívanie Služieb.

9.3     Kreditná čiastka je Klientovi k dispozícii 365 dni od pripísania do registrovaného profilu. Po uplynutí 365 dni nespotrebovaný kredit prepadá v prospech Poskytovateľa.

10.  Dodacie podmienky

10.1   Poskytovateľ má právo zrušiť cvičenie, ak sa jeho uskutočnenie bude javiť ekonomicky neúnosné.

10.2   Služby sa poskytujú v štúdiu  MonFit nachádzajúce sa na adrese Mariánske námestie 193/12, 010 01 Žilina, na prvom poschodí nad kaviarňou MonCafe, pokiaľ nie je určené inak.

11.  Odstúpenie od zmluvy

11.1   Odstúpenie od Zmluvy je možné pred začatím poskytovania Služieb.

11.2   Prvým začiatkom poskytovania Služieb, t. j. objednaním sa na prvú lekciu prostredníctvom registrovaného profilu Klienta na webstránke monfit.isportsystem.sk, Klient stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

12. Reklamácie

12.1   Klient je oprávnený vady poskytnutých Služieb písomne reklamovať u Poskytovateľa, v lehote 7 dní od poskytnutia Služieb Poskytovateľom.

12.2   Na neskoršiu reklamáciu Poskytovateľ nie je povinný prihliadnuť, bude považovaná iba za informáciu, z ktorej nevyplývajú Poskytovateľovi žiadne povinnosti.

12.3   Poskytovateľ reklamáciu posúdi a do 14 pracovných dní odo dňa jej prevzatia oznámi Klientovi písomne výsledok vybavenia reklamácie.

12.4   Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Klient právo aby bola vada bezplatne, bezodkladne a riadne odstránená, a Poskytovateľ vykoná nápravné opatrenie. Ak ide vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu využitiu poskytnutých Služieb, má Klient právo na zľavu z ceny alebo na odstúpenie od Zmluvy.

13. Ochrana osobných údajov

13.1   Poskytovateľ je prevádzkovateľom podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v platnom znení.

13.2   Poskytovateľ spracúva osobné údaje Klientov za účelom evidencie Klientov, prideľovania kreditov Klientom, identifikácie cvičiacich na tréningoch. V prípade organizácie zájazdov poskytuje osobné údaje Klientov tretím stranám za účelom realizácie zájazdu. V inom prípade neposkytuje osobné údaje žiadnej tretej strane.

13.3   Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

14. Storno podmienky pri zrušení rezervácie

Z cvičenia je možné sa odhlásiť pred daným cvičením bez straty kreditu.

Zrušenie rezervácie je možné po prihlásení do rezervačného systému vo svojom užívateľskom účte. Ak sa Klient z daného cvičenia neodhlási a zároveň sa daného cvičenia nezúčastní, bude mu strhnutý 100% storno poplatok z ceny cvičenia.

15. Záverečné ustanovenia

15.1. Klient dobitím Kreditu na Klubovú kartu, resp. zaplatením Jednorazového vstupného, vyjadruje súhlas s aplikáciou týchto VOP na právny vzťah z toho založený medzi ním a Prevádzkovateľom a zároveň potvrdzuje skutočnosť, že sa pred vstupom do Štúdia v celom rozsahu oboznámil s aktuálnym znením VOP.

15.2. Na právny vzťah založený medzi Klientom a Prevádzkovateľom sa budú aplikovať VOP platné v čase dobitia Kreditu, resp. v čase kúpy Jednorazového vstupného.

15.3. V prípade, ak dôjde k zmene VOP počas využívania Služieb Klientom v Štúdiu, na právny vzťah medzi Klientom a Prevádzkovateľom sa bude aplikovať nové znenie VOP až momentom ďalšieho dobitia Kreditu na Klubovú kartu, tzn. že každým dobitím Kreditu na Kubovú kartu Klient vyjadruje svoj súhlas s aplikáciou VOP platných v danom čase. O zmene VOP bude Prevádzkovateľ informovať Klientov oznámením zverejneným v Štúdiu ako aj na Web stránke.

15.4. V prípadoch neupravených týmito VOP sa budú aplikovať všeobecne záväzne právne predpisy platné v Slovenskej republike.